Regulamin Konkursu „Wygraj Choinkę na Święta”

Ta promocja nie jest sponsorowana, prowadzona, administrowana ani organizowana przez Facebook w żaden sposób. Jako uczestnik rozumiesz, że dostarczasz informacje organizatorowi promocji. Informacje podane w konkursie, będą wykorzystane wyłącznie do celów promocyjnych konkursu „Wygraj Choinkę na Święta!’

REGULAMIN KONKURSU

Wygraj Choinkę na Święta!”

Art. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu organizowanego na stronie Organizatora na profilu www.facebook.com/wypozyczalniaCHOINEK.eu.

 1. Konkurs organizuje Centrum Ogrodów plener.pl (dalej zwana w dokumencie „Organizatorem”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kadetów 1

  (róg Wału Miedzeszyńskiego).

 1. Celem Konkursu jest promocja idei wypożyczania choinek, strony oraz FanPage WypozyczalniaChoinek.eu w serwisie Facebook.com.

 1. Konkurs będzie trwać od dnia 1 grudnia 2015 r. do dnia 20 grudnia 2015 r. (do godziny 24.00).

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie organizatora www.wypozyczalniachoinek.eu oraz w serwisie internetowym Facebook.com.

 1. Ogłoszenie wyników i kontakt ze zwycięzcami nastąpi 21 grudnia do godziny 16.00.

Art.2. NAGRODA

 1. W konkursie wyłonione zostaną trzy osoby, będące fanami profilu wypozyczalniaChoinek.eu w serwisie www.Facebook.com.

 1. Nagrodą jest choinka, żywa w donicy (świerk skłujący) o wysokości ok. 100 cm, dla każdej z trzech nagrodzonych osób.

 2. Organizator pokrywa koszty wysyłki choinek do nagrodzonych osób.

Art.3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolnośćdo czynności prawnych.

Art. 4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Warunkiem udziału w konkursie „Wygraj Choinkę na Święta!”, jest przynależność do grupy fanów profilu www.facebook.com/wypozyczalniaCHOINEK.eu oraz odpowiedź na pytanie konkursowe „Czym pachną święta w Twoim domu?”.

 1. Przesłanie odpowiedzi jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursowego.

Art.5. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY

 1. Zwycięzce wyłania Organizator konkursu.

 2. Organizator wskazuje trzy osoby, które udzieliły najciekawszej i najoryginalniejszej odpowiedzi.

 3. W terminie do 48 godzin po ogłoszeniu wyników Organizator prześle do zwycięzców informacje potwierdzającą wygraną.

 4. Werdykt jest ostateczny.

Art.6. ODBIÓR NAGRODY

 1. Nagroda wydana zostanie osobie, która spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie.

 2. Po otrzymaniu informacji o wygranej w konkursie należy poinformować Organizatora o adresie wysyłki, pod który ma zostać doręczona nagroda.

 3. Nagroda zostanie wysłana na wskazany adres w terminie do 2 dni.

 1. Koszty doręczenia pokrywa Organizator.

Art. 7 ROSZCZENIA I REKLAMACJE

 1. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu drogą elektroniczną, na adres: kontakt@wypozyczalniaCHOINEK.eu.

 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez email podany przez Uczestnika.

 3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

Art. 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu.

 3. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.).

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacja Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

Polecamy na prezenty:


W Twoim koszyku

Wybierz swoją choinkę

Przyłącz się do akcji #ocalswiatecznedrzewko

Cleo & nasze CHOINKI

Jak wypożyczyć CHOINKĘ?

Znajdź na stronie